ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 Dokumentację medyczną udostępnia się:

  1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
  2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
    – rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
    – opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
  3. Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”.

Druki Wniosków dostępne są w Rejestracji przychodni.

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w REJESTRACJI w godz. pracy przychodni.

 

RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radomskie Centrum Medyczne – Ewa Hajduk, Urszula Pastuszka spółka cywilna 26-610 Radom ul. Waryńskiego 9 A                                                       

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art.6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 -30 lat w zależności od rodzaju danych i świadczonych usług

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

8) Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

9) Pana/ Pani dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.