ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 Dokumentację medyczną udostępnia się:

  1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
  2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
    – rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
    – opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
  3. Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”.

Druki Wniosków dostępne są w Rejestracji przychodni.

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w REJESTRACJI w godz. pracy przychodni.